The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Aanbod


Hieronder volgt een overzicht van de thema’s waarin The Human Link gespecialiseerd is. Alles kan op maat van de organisatie gemaakt worden.

The Human Link geeft advies en ondersteuning aan verantwoordelijken in de organisatie bij het uitwerken van een gestructureerd beleid rond schokkende gebeurtenissen. Dit resulteert in een volledige situatieschets van de taken, doelstellingen en concrete procedures van het beleid in de praktijk. De praktische uitwerking van het beleid gebeurt aan de hand van:
 • Essentiële uitgangspunten van goede traumaopvang en nazorg
 • Onze ervaring die streeft naar haalbaarheid en efficiëntie in de praktijk
 • Checklisten die zeer concreet en praktisch bruikbaar zijn om antwoorden te vinden hoe de organisatie de opvang en nazorg best uitbouwt.
De eerste steun na een schokkende gebeurtenis moet steeds vanuit de organisatie komen. Het belangrijkste is dat dit gebeurt door bekenden namelijk directe collega’s en de leidinggevenden. In deze opleiding of workshop worden ze bewust gemaakt van het belang van hun steun en worden vaardigheden aangeleerd om goede praktische en emotionele ondersteuning te bieden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Bovendien zal de organisatie beschikken over een eigen visie rond de opvolging van medewerkers en reïntegratie na schokkende gebeurtenissen. Leidinggevenden spelen daarin een belangrijke rol.
Als er een groter risico bestaat in uw organisatie om geconfronteerd te worden met schokkende gebeurtenissen, kan de opvang en nazorg het best door mensen uit de organisatie zelf worden ingevuld. Voorbeelden van beroepscategorieën zijn: hulpverleners (brandweer, politie, ambulancepersoneel, spoeddiensten,..), zorgverleners (psychiatrie, opvoedingstehuizen, gehandicaptenzorg...), industrie en petrochemie, banksector, winkelketens... In deze organisaties is het aangeraden om een bedrijfsopvangteam te installeren dat specifiek instaat voor het bieden van collegiale steun na schokkende gebeurtenissen. In samenwerking met uw organisatie wordt een intern team opgeleid dat instaat om op een gestandaardiseerde manier steun te bieden bij schokkende gebeurtenissen.

Deze open cursus is een opleiding waarin medewerkers van een organisatie of externe dienst worden opgeleid om standaard als bedrijfsopvanger te fungeren indien er traumatische incidenten voorvallen. Zij zijn het aanspreekpunt om opvang en nazorg te geven aan elk individu en/of team dat geconfronteerd wordt met schokkende gebeurtenissen. Het doel van deze cursus is leren om op een gestructureerde manier efficiënte nazorggesprekken in groep of individueel te kunnen voeren.
De volgende onderwerpen komen aan bod en worden ingeoefend:

 • Praktische procedure van bedrijfsopvangteam voor organiseren van groepsopvang
 • Begeleiden van groepsopvang: uitgangspunten en houding
 • Gespreksvaardigheden specifiek voor groepsnazorg na trauma:
  • Contactname en rationale
  • Voorlichting geven over reacties en coping
  • Structureren en emoties opvangen
 • Gestructureerde groepsgesprekken inoefenen aan de hand van protocols
 • Begeleiden van reïntegratie in de werksituatie
 • Leren doorverwijzen voor individuele hulp indien nodig

Deze opleiding wordt gegeven in drie dagen en gaat door op de locatie van The Human Link.
Klik hier

voor meer info.

Kennis en vaardigheden moeten regelmatig opgefrisd worden. Nieuwe ontwikkelingen op gebied van traumanazorg dienen doorgegeven te worden. In supervisiemomenten die best minstens 2 à 3 keer per jaar worden georganiseerd komen gevalsbesprekingen, vragen en nieuwe wetenschappelijk onderbouwde inzichten ruim aan bod.
In organisaties waarin een beleid rond opvang en nazorg ontbreekt, bestaat de mogelijkheid om een medewerker van The Human Link in te schakelen. Met dit aanbod willen we voorkomen dat deze medewerkers in de kou blijven staan. Er worden een 3-tal groepsgesprekken georganiseerd in de weken volgend op het incident. Hiermee trachten we medewerkers te stimuleren om op een constructieve manier met het incident om te gaan.
Onze visie rond welzijn, work-life balans en stress kadert in een preventieve benadering. Hoe vlugger je het in de kiem smoort, hoe minder negatieve gevolgen voor de organisatie, het team en het individu. Zoals blijkt uit wetenschappelijk onderzoek kan stress leiden tot ernstige gevolgen (ziekteverzuim, verloop, conflicten, meer ongevallen, ontevredenheid, stressklachten, …). Hoe pro-actiever je ingrijpt, hoe meer de kans bestaat dat de gevolgen beperkt blijven. Vlugge detectie en onderlinge steun tussen collega’s leiden tot meer arbeidstevredenheid en het voorkomen van stressklachten. Hoe normaler collega’s van eenzelfde team het vinden om zaken zoals stress en work-life bespreekbaar te maken, hoe vlugger medewerkers durven uiten wat ze ervaren op dat gebied en hoe vlugger er kan ingegrepen worden. Het probleem is vaak dat stress moeilijk objectiveerbaar is. Uit onwetendheid en uit gebrek aan ervaring laten we daarom vele signalen liggen. Vaak zullen ook medewerkers die zelf stress ondervinden in eerste instantie zich er niet van bewust zijn. Vandaar dat we er naar trachten om stress in het juiste perspectief te zetten en zoveel mogelijke preventieve kanalen aan te spreken.

The Human Link biedt haar expertise aan bij het uitwerken van welzijnsbeleid in uw organisatie en heeft preventieve cursussen ontworpen voor medewerkers en leidinggevenden. Er bestaat een volledig uitgewerkte psycho-educatieve cursus rond stressbeheersing in de werksituatie. Naar leidinggevenden zijn er op maat gesneden workshops rond stressdetectie en voorkomen van burnout. Indien een medewerker geconfronteerd wordt met werkgerelateerde klachten bestaat de mogelijkheid om deze medewerker een kortdurende individuele coaching te laten volgen. Indien er in een team verhoogde risco’s op stress ontstaan, bieden we een teaminterventie aan.

The Human Link biedt praktisch advies en expertise aan verantwoordelijken in de organisatie die bezig zijn om preventieve maatregelen op te zetten rond welzijn van de medewerkers. Hierbij proberen we zoveel mogelijk een correct en wetenschappelijk onderbouwd kader te geven van waaruit men de beste beslissingen kan nemen om structuren op te zetten en acties te ondernemen die bijdragen tot positieve resultaten van zowel de organisatie als de medewerkers. The Human Link wenst het welslagen van acties zoveel mogelijk te garanderen door u te adviseren bij de praktische insteek, het verzorgen van de communicatie en een goede afstemming op uw interne structuur. The Human link is gespecialiseerd om het beleid mee uit te werken rond specifieke risicofactoren zoals veiligheid, stress, schokkende gebeurtenissen, ziekteverzuim, agressie en conflicten.

The Human Link heeft een psycho-educatieve cursus ontwikkeld rond stressbeheersing in de werksituatie. Het voordeel van deze cursus is dat het voor een groot aantal medewerkers tegelijkertijd kan gegeven worden, dat er een uitgeschreven handleiding van 4 boeken bestaat en dat het een erg laagdrempelige methode is om preventief te werken aan eigen zelfzorg om gezond te blijven functioneren op het werk. De cursus “Jezelf wapenen tegen stress op het werk?” is een cursus van vier lessen. Elke les duurt 2 uren. De cursus heeft als doel om mensen te stimuleren om op actieve wijze hun eigen stress op het werk beter te hanteren. Dit initiatief komt voort uit onze ervaring dat er enorm veel nood is aan de juiste informatie rond dit onderwerp en aan vooral praktische hints en oefeningen die mensen zelf kunnen toepassen aan de hand van uitgebreid cursusmateriaal..
Tevens bestaat de mogelijkheid om deze cursus als leidraad te gebruiken voor een interactieve workshop in een team een groep van medewerkers uit de organisatie. Meer uitleg over de aanpak, inhoud en doelen vindt u in het volgende document

Wanneer medewerkers met stress op de werkvloer te kampen hebben, is de steun van de leidinggevende essentieel. Door het volgen van deze workshop kunnen leidinggevenden leren om stresssignalen bij hun medewerkers te detecteren en bespreekbaar te maken. De inhoud van de cursus is er specifiek op gericht om leidinggevenden bewust te maken van stresssignalen en de risicofactoren hiervoor. Door een goede detectie van stresssignalen kan dit bespreekbaar gemaakt worden op de werkvloer en kan er samen gezocht worden naar hanteringsmogelijkheden. Aan de hand van oefeningen worden vaardigheden geleerd aan leidinggevenden. De nadruk ligt op ERKENNEN en HERKENNEN. De uitdaging van leidinggevenden is om een juiste notie van deze problematiek te krijgen om adquaat hun rol hierbij op te nemen.
In deze workshop van 2 dagen leren alle deelnemers burn-out en stressproblemen in een team herkennen en begrijpen. We geven aan hoe in een team bepaalde risicofactoren op burn-out kunnen onstaan en hoe het team erop kan reageren en ermee om kan gaan. Een leidraad wordt meegegeven om stress/burn-out te detecteren en hoe er best mee om te gaan om actief herstel te bevorderen. Enerzijds kan deze opleiding gevolgd worden door medewerkers, teams of leidinggevenden om meer bedreven te worden in betere zelfzorg rond preventie van burn-out. Anderzijds kan ook aandacht besteed worden aan de rol van de leidinggevende om medewerkers te coachen bij burn-out en hulp te geven bij de reïntegratie.
Wij bieden individuele coaching aan medewerkers die kampen met werkgerelateerde problemen zoals werkstress, overspanning, burn-out of andere psychische problemen hoofdzakelijk door de werksituatie. In dit kader betrekken we zowel de werkcontext als het individu. Zo kunnen we streven naar haalbare resultaten die goed afgestemd zijn op de behoeften van zowel de persoon als de organisatie. Eerst is het dus belangrijk om te vertrekken met duidelijke doelstellingen en een behoeftenanalyse van de coaching. Vervolgens stellen wij een individueel op maat gesneden coachingssessies voor om tenslotte te evalueren en aandacht te besteden aan het reïntegratieproces.
Indien een team merkt dat het meer risico loopt om in het werk geconfronteerd te worden met risico’s op stress door bijvoorbeeld meer werkdruk, reorganisatie, zware problematieken, moeilijke cliëntencontacten, meer agressie... geeft The Human Link begeleiding aan teams die preventief willen werken om aandacht te geven aan onderlinge ondersteuning om de samenwerking goed te houden of te optimaliseren. Indien er problemen in teams optreden is het belangrijk om ze niet te laten escaleren. Teamcoaching gebeurt dan met het oog op het aanpakken van de huidige problemen waarmee het team kampt.

In onze huidige maatschappij is burn-out een veel besproken onderwerp. Bedrijven en organisaties worden aangespoord om een preventief beleid uit te denken. Het voornaamste doel van de opleiding is om organisaties tools aan te reiken, zodat ze preventief kunnen ingrijpen en er zelf mee aan de slag gaan. In onze opleiding willen we organisaties versterken in hun rol die ze kunnen opnemen om zo bij te dragen tot het welzijn van hun medewerkers en om burn-out zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor meer informatie, klik hier.

Technologie is niet meer weg te denken uit de werkcontext: smartphones, laptops, e-mails en internet spelen een cruciale rol binnen veel bedrijven.  We focussen in deze workshop op de mogelijke risico’s van  technologie op het welzijn van medewerkers.  We baseren ons op wetenschappelijk onderzoek en geven organisaties handvatten om hierrond een beleid en gerichte maatregelen uit te werken. Voor meer informatie, klik hier.

The Human Link biedt ondersteuning aan organisaties die de opvang van medewerkers wensen te verbeteren in moeilijke situaties, bijvoorbeeld: slecht nieuwsgesprek, toekomstige herstructureringen, reorganisaties en afvloeiïngen. In de opleiding leert u “hoe we hen daarbij op een goede manier kunnen ondersteunen” en “hoe we moeilijke boodschappen duidelijk blijven communiceren”. De opleiding legt de klemtoon zowel op efficiënte communicatie van de organisatie als op het opvangen van reacties op veranderingen.
In de workshop omgaan met agressie wordt aandacht besteed aan het beleid rond agressie en de eigen ervaringen van deelnemers. Deelnemers krijgen meer zicht op hun eigen houding tegenover agressie. Vervolgens worden de theoretische kapstokken aangereikt om met verschillende soorten van agressie om te gaan. Verschillende methoden worden geoefend (grenzen stellen, deëscaleren...) De klemtoon ligt op het omgaan met ‘verbale agressie’.
In de workshop conflicthantering bieden we zeer concrete en praktische oefeningen aan om medewerkers te wapenen om met onderlinge conflicten om te gaan. De opleiding richt zich op het herkennen van factoren die kunnen leiden tot conflicten, elkaar beter leren begrijpen en elkaars verschillen leren kennen, concrete communicatietools om meningsverschillen uit te praten en het bevorderen van rechtstreekse communicatie onderling
Een organisatie wil graag zo veilig én zo productief mogelijk werken. Bij veiligheid hoort een uitgebreide technische expertise zoals bv. goede werkvoorbereidingen, het juiste materiaal, het ontwerpen van heldere en werkzame procedures en dergelijke. Elk veiligheidsbeleid staat of valt echter bij het gedrag van de mens die het materiaal correct dient te gebruiken of de procedure dient te volgen. Heel vaak wordt bij veiligheid weinig of geen aandacht geschonken aan gedrag. Het is immers moeilijk menselijk gedrag goed in te schatten en te beïnvloeden.
The Human Link biedt expertise aan op vlak van veranderingen in het menselijk gedrag (percepties die het gedrag beïnvloeden, instandhoudende factoren van het gedrag, motivationele factoren, overleg en communicatie). Het uitgangspunt om het gedrag en de houding van alle medewerkers te verbeteren op gebied van veiligheid, is allereerst ervoor te zorgen dat iedereen zich betrokken voelt vanaf het begin en dat er begrip is voor de verschillende contexten van waaruit het veiligheidsgedrag zich dient te ontwikkelen. Daarom gaan we eerst de problemen en contextfactoren in de organisatie goed exploreren. Wij zijn van mening dat interventies pas resultaat opleveren als de grond, de context en de factoren die de problematiek in stand houden in kaart worden gebracht en door iedereen erkend worden. Tevens hanteren wij een methode waarbij elke medewerker reeds van bij het begin betrokken wordt en verantwoordelijk wordt gesteld om mee aan de oplossingen te werken.