The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Aanbod


The Human Link organiseert ook opleidingen voor hulpverleners. Hieronder vind je een overzicht.

The Human Link is gespecialiseerd in het opleiden van huisartsen en bedrijfsartsen in niet medicamenteuze aanpak van psychische problematiek zoals stress, angst , overspanning en slaapproblemen. The Human Link doet dit op maat van de arstenpraktijk, rekening houdend met de setting en de functie van de arts. Zo heeft The Human Link in samenwerking met een huisarts de 3-daagse cursus ontworpen coaching van burn-out in de artsenpraktijk. Dit is een driedaagse opleiding ontworpen om artsen bij te scholen in burn-out en zelf hun patiënten te begeleiden vanuit hun artsenpraktijk. Tevens geven wij op regelmatige basis intervisie aan de arsten die de opleiding hebben gevolgd.
Voorts is The Human Link ook een aanspreekpunt om burnout te voorkomen bij artsen. Specifiek zijn we vertrouwd met de huisartsenpraktijk en de risicofactoren voor personen die dit beroep uitoefenen. We geven regelmatig workshops aan huisartsen over zelfzorg ‘hoe blijf ik gezond en bevlogen in mijn werk?’ , cursussen stressbeheersing en hebben huisartsen in kortdurende individuele begeleiding.

Deze opleiding is specifiek op maat van de artsenpraktijk en getoetst op zijn praktische bruikbaarheid.
De eerste dag van de opleiding is gefocust op zelf inzicht krijgen in het burn-out proces met al zijn differentiaal diagnostiek en ook dit inzicht helder kunnen uitleggen aan de patiënt
De tweede en derde dag gaat over de aanpak. Een actieve aanpak en niet wachten tot het overgaat. Er wordt uitgebreid ingegaan op het geven van psycho-educatie, het reduceren van klachten, het aanpakken van de risicofactoren die tot burn-out geleid hebben en hervalpreventie.
Het zijn juist de evaluatieschalen, de handige sheets, het aanreiken van metaforen, de huiswerkopdrachten, dat alles in één overzichtelijke map, die collega’s op weg kunnen helpen in dit soort werk. Deelnemers krijgen al het materiaal mee op een USB-stick waardoor ze de coaching van hun patiënten met burn-out zeer gemakkelijk in hun eigen artsenpraktijk kunnen toepassen.
Voor meer informatie, klik hier.

The Human Link heeft 3 praktische sessies zelfzorg ‘hoe blijf ik gezond en bevlogen in mijn werk?’ ontwikkeld voor artsen. ‘Zelfzorg’ voor de doelgroep van artsen is een belangrijk thema. Deze beroepsgroep vormt immers een kwetsbare groep met risico’s om stressvolle situaties in hun werk te ervaren. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 4 % burnout ervaart en 50% van de huisrartsen emotioneel uitgeput is.
The Human Link verzorgt opleidingen om psychologen en verpleegkundigen specifiek op te leiden in psycho-educatie rond stress en angst. Zo zijn we gespecialiseerd in psycho-educatie bij oncologische problematiek, psychische reacties op lichamelijke aandoeningen en psychische klachten. Workshops worden op maat gemaakt. De bedoeling is dat psychologen, verpleegsters en artsen zich meer gewapend voelen om de psychische effecten van het krijgen van een diagnose, behandeling bespreekbaar te maken, meer inzicht te verkrijgen in de psychische verwerkingsmechanismen en de deelnemers tools te geven om het beter te kunnen erkennen, normaliseren en de juiste informatie errond te verschaffen.
Voor HRM’s en preventieadviseurs biedt The Human Link advies en supervisie rond uitwerken van welzijnsbeleid, steun bij individuele coaching van medewerkers, workshops rond psychosociale topics.
The Human Link werkt zeer nauw samen met HRM’s en preventieadviseurs om het welzijnsbeleid vorm te geven.
Diegenen die zich verder willen specialiseren in opvang en nazorg kunnen de open cursus volgen.

in deze driedelige cursus beoogt the human link organisaties de nodige tools te geven om een welzijnsbeleid uit te werken. Kennis wordt meegegeven betreffende stress, overspanning en burn-out en de preventieve aanpak ervan. Daarnaast worden ook de verschillende vaardigheden geoefend die noodzakelijk zijn om dit beleid goed vorm te geven.  Voor meer informatie, klik hier.

Gezien quasi elke psycholoog in zijn praktijk te kampen krijgt met mensen met burn-out problematiek, biedt The Human Link een tweedaagse opleiding aan. De verschillende fases in de behandeling van burn-out komen aan bod. Het theoretisch kader wordt uitgebreid toegelicht, en concrete tools worden meegegeven. Voor meer informatie, klik hier.

In oktober 2018 start er een 2de cyclus van de 2 jarige opleiding Permanente vorming Eerstelijns Psychologische zorg

Indien u zich kandidaat wil stellen mag u mailen naar admin@thehumanlink.be met in het onderwerp van de mail een duidelijke vermelding van  ‘kandidaatstelling ELP opleiding 2018-2019. Vervolgens krijgt u een meer uitgebreide brochure over de permanente vorming zelf, samen met een formulier tot kandidaatstelling. Uw inschrijving moet ten laatste voor 5 juni elektronisch bezorgd worden aan het secretariaat van The Human Link op admin@thehumanlink.be . Nadien starten de selectiegesprekken. De groep wordt definitief samengesteld begin juli.

www.vvkp.be/permanente-vorming-eerstelijnspsychologie

Wenst u als hulpverlener een cliënt naar ons door te verwijzen, klik door naar het aanbod van The Human Link voor Particulieren.